close
category

دسته‌بندی کالا

سلام، به داروکلاب خوش آمدید
مکمل ورزشی

مجله داروکلاب

0 like 27 view

مکمل ورزشی

استفاده از مکمل ورزشی و داشتن تغذیه مناسب، از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد، ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ ورزﺷﮑﺎران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ است. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻐﺬﯾﻪ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و مکمل غذایی ﺑﺮ کارکرد ورزﺷﮑﺎران ﺗﺄﺛﯿﺮ به سزایی دارد.

 

ماهیت مکمل غذایی (مکمل ورزشی)

ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻮادی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ کمبودهای غذایی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮند . در یک تعریف ساده مکملها موادی هستند که برای افزایش عملکرد بدن و همچنین افزایش حجم عضلانی ورزشکاران ، افزایش یا کاهش وزن، جبران کمبود ویتامین‌ها و مواردی از این قبیل به کار می روند.

 

محتویات مکمل غذایی (مکمل ورزشی)

بسیاری از محتویات این مکمل‌ها، در ابتدا کاربرد پزشکی داشته‌اند و به مرور زمان به علت نتایج مطلوبی که بر عملکرد بدن داشته اند سر از فرمول‌های مواد نیروزایی درآورده‌اند که امروزه اکثر افراد از این مواد به عنوان مکمل‌های دارویی، مکمل های غذایی به صورت روزانه و یا گاه و بی‌گاه استفاده می‌کنند.

این مکمل‌ها شامل انواع ویتامین‌ها، مواد معدنی، گیاهی، آمینواسیدها،آنزیمها و موادی از این قبیل می‌باشند که در شکل‌های مختلفی قابل تهیه هستند و می‌توان آنها را به فرم قرص، کپسول، پودر و همچنین نوشیدنی‌ها و شکلات‌های انرژی‌زا یافت . اما این محصولات حاوی موادی هستند که حتی شاید نام آنها را نشنیده باشیم. بنابراین چطور می توان متوجه شد که چه چیزی مناسب است یا نه؟

 

مصرف مکمل غذایی (مکمل ورزشی)

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﯿﻦ افراد جامعه به خصوص ورزﺷﮑﺎران قبل از این که هر گونه مکملی را مصرف کنید، خوب است تحقیقات کافی درباره محصول موردنظر انجام داده و محصول خود را از تولیدکننده ها و مراکز قابل اطمینان تهیه کنید و ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ که ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻣﺮﺑﯿﺎن و ورزﺷﮑﺎران، می باشند ، در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت، ﻋﻮارض، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﻮاع ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.

سایت مکمل یاب نیز به سهم خود تلاش می نماید به معرفی مکملهای ورزشی معتبر در بازار ایران پرداخته و اطلاعات مفیدی در ارتباط با این محصولات در اختیار مخاطبین محترم قرار دهد.

اشتراک‌گذاری:
آخرین‌های مجله داروکلاب